Výuka první pomoci pro zdravotně postižené

Statutární město Pardubice podpořilo v minulém roce projekt Výuka první pomoci pro zdravotně postižené udělením dotace ve výši 29 000 Kč.

 

 

Základní myšlenkou a cílem projektu je zvýšit povědomí pracovníků a dobrovolníků pracujících se zdravotně postiženými (dále dobrovolníci) a také jejich klientů. Propagace a rozšiřování znalostí první pomoci u této skupiny je důležitá proto, že poskytování první pomoci zdravotně postiženým je složitější a i přes velkou snahu zlepšit integraci zdravotně postižených do společnosti, se jim mnoho lidí obává první pomoc poskytnout. Z tohoto důvodu zůstává pomoc často na nich samotných nebo na osobách z jejich blízkého okolí (zdravotně postižení, speciální pracovníci atp.).

Výuka byla koncipována jako dvousolžková, přičemž první blok byl zejména teoretický, ve kterém lektor vyložil posluchačům základy první pomoci - kardiopulmonální resuscitaci, postup u pacienta v bezvědomí a přivolání odborné pomoci. Druhý blok byl praktický a posluchači si v něm vyzkoušeli postupy, které jim byly vysvětleny v prvním bloku. Na konci každého bloku byl samozřejmě prostor pro zodpovězení případných dotazů ze strany posluchačů a pro diskuzi o první pomoci. Účastníci se do diskuze velmi živě zapojovali a tématem diskuze byla většinou předchozí zkušenost posluchačů s první pomocí. Během diskuze lektor většinou vysvětloval postupy první pomoci u stavů, které nebyly zařazeny do výuky v rámci tohoto projektu.

Teoretická i praktická výuka probíhala za použití audiovizuální techniky, dataprojektoru a notebooku, a na celotělovém resuscitačním výukovém modelu, který velmi realisticky simuluje podmínky při skutečné resuscitaci. Právě díky tomuto modelu měli účastníci možnost vyzkoušet si resuscitaci v takové obtížnosti, s jakou by se setkali v reálném životě.

Lektory výuky byli členové našeho sdružení. Všichni lektoři splňovali základní podmínku pro výuku první pomoci v naší organizaci-úspěšně absolvovali kurz Instruktor první pomoci, který je opravňuje první pomoc vyučovat.

Výuka probíhala v Centru pro zdravotně postižené na nábřeží Závodu míru a v sídle České abilympijské asociace (dále jen CAA). Právě díky spolupráci s ředitelkou CAA paní Ivanou Dolečkovou se nám podařilo proškolit poměrně velké množství dobrovolníků a osobních asistentů, kteří pracují s tělesně postiženými osobami. Tato spolupráce nebyla první, naše organizace s CAA dlouhodobě spolupracuje, především při konání národní Abilympiády, kde naše organizace zajišťuje zdravotní zabezpečení pro soutěžící. Vzhledem k povaze této akce je zdravotní asistence poskytována bezplatně.

Celkově hodnotíme výuku jako velmi úspěšnou. Toto tvrzení vychází ze zpětné vazby, kterou jsme s posluchači provedli. Většina z nich projevila přání si toto školení zopakovat a několik posluchačů projevilo zájem absolvovat i rekvalifikační kurz v oboru první pomoci. Celkově prošlo výukou 163 osob jak z řad postižených spoluobčanů, tak z řad dobrovolníků a osobních asistentů, kteří s postiženými osobami pracují.

Doufáme, že tato výuka splnila i svůj sekundární cíl, kterým je, aby se prostřednictvím námi proškolených osob dále předávaly informace o poskytování první pomoci a tím docházelo ke zvyšování počtu osob, které budou schopny první pomoc poskytnout.

 

V roce 2008 jsme proškolili 163 zájemců

Pokud máte o výuku také zájem, kontaktujte nás.

< Zpět